6 LĨNH VỰC XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình sẽ bao gồm 6 lĩnh vực, cụ thể:

1- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình;
2- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình;
3- Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện - cơ điện công trình;
4- Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp - thoát nước;
5- Chứng chỉ hành nghề thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
6- Chứng chỉ hành nghề thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình.
Trước đó, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định 8 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình (ngoài 6 lĩnh vực trên còn có Chứng chỉ hành nghề thiết kế nội - ngoại thất công trình; Chứng chỉ hành nghề thiết kế cảnh quan và thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng).

NHỮNG TIÊU CHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ

Nghị định 42/2017/NĐ-CP cũng quy định các tiêu chí để được xin cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng.
Theo đó, cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch hoặc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng sau:
1- Hạng I: Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc 10 đồ án quy hoạch (trong đó ít nhất 05 đồ án là quy hoạch vùng hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các đồ án này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2- Hạng II: Đã chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 06 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 12 đồ án quy hoạch (trong đó, ít nhất có 03 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đồ án này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3- Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc tham gia thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc 03 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đồ án này đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét